Logga in

Rutiner och arbetssätt för nya verksamheter och befintliga verksamheters ändrade inriktning

​​​

Samråd
Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping träffas kontinuerligt. Vid dessa möten diskuteras intresseanmälningar som löpande inkommer från nya aktörer (hantverkare, föreningar, butiker etc.) och befintliga hyresgäster.

Grunden för bedömningar är att Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping har ett gemensamt intresse i att förvalta och utveckla Gamla Linköping och Valla. Detta innebär att friluftsmuseet skall vara ett levande museum, där den trivsamma och vackra miljön berättar om småstaden med omgivande landsbygd kring förra sekelskiftet och under 1900-talet (mer information om detta finns att läsa i de speciella avtalsvillkor som finns för lokaler och bostäder).

Befintliga lokalhyresgäster
Hyresavtalen reglerar lokalens användningsområde.

Endast med hyresvärdens skriftliga tillstånd får verksamheten i den hyrda lokalen ändras utifrån vad som anges i hyreskontraktet.

Ny eller förändrad verksamhet
Önskar en ny intressent etablera en ny verksamhet, alternativt befintlig hyresgäst ändra inriktningen av sin verksamhet (annat än som anges i hyreskontraktet) skall en ansökan/intresseanmälan om detta lämnas till Kulturfastigheter.

Denna ansökan/ intresseanmälan skall innehålla följande:

  • Presentation av hyresgästen
  • Affärsplan eller beskrivning av verksamheten
  • Bedömd påverkan på lokalen/miljön
  • Skiss av den tänka utformningen av lokalen vid en förändring
  • Referenser lämnas vid begäran

Bedömning av förslag
Ett brett utbud av mat, varor, tjänster och produkter med hög tillgänglighet efterfrågas av besökare i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Fri företagsamhet och konkurrens är positivt för utvecklingen av friluftsmuseet. En bred mix av verksamheter är eftersträvansvärt och detta är vägledande i vårt arbete.

Bedömningar av ansökningar och intresseanmälningar grundar sig på hur de passar in i den kulturhistoriska miljö som Friluftsmuseet Gamla Linköping utgör. Företag som bedriver hantverksmässig verksamhet prioriteras vid bedömningen. Eventuella inre och yttre anpassningar av byggnader, lokaler, bostäder och den yttre miljön är Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping ytterst restriktiva kring.